tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - leden 2006

31.01.2006 00:00

Posíláme Vám přeloženou českou verzi HT zpravodaje, který vás bude pravidelně informovat o dění a konkrétním naplňování vizí Humanity’s týmu na celosvětové i regionální úrovni.

Děkuji moc všem, kteří se podíleli na překladu a Davidovi F. za zkompletování, zestručnění i všechnu další péči, kterou tak odhodlaně dává do vzniku všech překládaných materiálů.

Děkujeme také za shovívavost, pokud některé pasáže zní malinko kostrbatě, bohužel není v našich možnostech momentálně věnovat překládání tolik profesionální péče po všech stránkách, aby uspokojil i náročné oko a cit milovníka češtiny.

 

Přeji Nám všem do toho nového roku 2006:

Ať spočinutí v klidu, radosti a lásce naší Duše je každým dnem pevnější a zřetelnější.

Odvahu projevovat svobodně lásku, potenciál naši bytosti.

Pokoru a otevřenost v přijímání všech našich částí i všeho, co nám okolní svět zrcadlí.

Lásku, kterou jsme schopni léčit, přijímat, vše obejmout, odhodlaně reagovat, podporovat.

Hojnost všeho dobrého na všech úrovních.

 

JJ:J

 

Žaneta Najdeková, Ostrava

koordinátorka HT za Českou republiku

zaneta.najdeková@seznam.cz, zananda@email.cz

 +420 774 30 3064

 

"Vidím, jak se celý svět probouzí. A vidím, jak jej probouzíte Vy. Nikoliv Já, ale vy všichni! Nebotˇvíte, že přišel čas. Když o tom přemýšlíte, napadne vás, že v historii lidstva je to možná největší....chvíle Boží milosti. Bůh vám žehnej!"

z knihy N.D.Walsche - Chvíle Boží Milosti-  

 

 

 

 
 

 

VIZE JEDNOTY

 

Drazí přátelé,

 

       rád bych Vás všechny moc pozdravil. Za sebe jsem moc rád, že mohu být s vámi ve spojení. Rádi bychom se s vámi podělili o informace z aktuálního dění v Humanity’s teamu.

       Na posledním celosvětovém setkání koordinátorů v Bardu v USA jsme trochu poupravili a shodli se na této verzi Prohlášení o účelu HT:

 

Účelem Humanity’s teamu je sdílet a začleňovat do našich životů přesvědčení, že jsme všichni jeden celek, spojeni s Bohem, životem v propojeném a sdíleném bytí, tak, aby chování lidstva mohlo odrážet toto pochopení.

 

A tak, když se nás lidé ptají, proč byl Humanity’s team vytvořen, můžeme tímto stručným a výstižným způsobem charakterizovat jeho důvod.

 

Společné prohlášení o Směřování

 

Světová Rada také přednedávnem drtivou většinou schválila Společné prohlášení o Směřování Týmu Lidstva. Tento významný osmi stránkový dokument velice konkrétně vysvětluje, „kam kráčíme“ jako hnutí a co je třeba udělat proto, abychom těchto cílů dosáhli. Dokument je psaný z globálního hlediska, takže je možné ho aplikovat pro hnutí kdekoliv ve světě. Za chvilku vám tento dokument stručně popíši. Ale dřív, než tak udělám, chci, abyste si něco představili...

Představte si, jaké to je, když vidíme lidi z celého světa, z více jak 90 zemí a mnoha různých kultur, jak se drží za ruce a znovu se sjednocují skrze myšlenku o tom, že všichni jsme jedno, a skrze vnímání jednotnosti veškerého Života. Představte si, jak tyto pravdy prociťujeme stále více vědomě skrze množství výukových programů, kampaní a událostí, slavností a dalších a dalších podnětů!

Představte si, jaké poselství tím vyšleme sami sobě a každému na světě, když si vytvoříme jednotnost v našem hnutí, jednotnost v akcích, které budou celosvětově koordinovány, když jako sjednocené hnutí budeme v jednotě konat.

Představte si, jaké to bude, když společnými silami budeme vytvářet prostor proto, aby se na zemi projevila Nová Duchovnost. Tento úkol je příliš veliký pro mě stejně tak jako pro vás, ale společně, koordinovaně, ve spoluprací a v jednotě není žádný úkol nemožný!

Tohle je svět, který právě teď vytváříme, pro příští generace a pro nás samotné. Doufám, že i pro vás je to stejně lákavé jako pro mne!

Naše Prohlášení o Směřování poukazuje na tuto vizi. Stojí v něm, že jsme aktivní, koordinované hnutí. Dále říká, že budeme vytvářet silné a efektivní kolektivní akce globálně, a to s tím, že každá zúčastněná země působí v jednotě s ostatními.

Když budeme aplikovat poselství z knih HsB a ostatních zdrojů Nové duchovnosti, tak zřetelně uvidíme, že ať jsme kdekoliv na světě, když budeme postupovat jednotně, staneme se součástí něčeho většího, než co spolu tvoříme (Pozn: součet částí přesáhne celek). Když budeme postupovat jednotně, získáme schopnost produkovat výsledky, které předčí to, čeho bychom dosáhli jako jednotlivci nebo v malých skupinkách.

Jednota ale neznamená, že nebudeme podporovat místní anebo národní iniciativy. Naopak, Prohlášení o Směřování vyzývá k “plnému vyjádření jednotlivce, komunity a národních podnětů a impulsů“ – a dále pak specifik příslušejících dané komunitě, národu a kulturní identitě – tak, aby hnutí bylo obrazem lidí, kterým slouží a aby mělo význam a opodstatnění.

Prohlášení taktéž říká, že celé hnutí bude v jednotě a pospolitosti podporovat iniciativy globálního významu.

 

Vnitřní závazek k rozhodování v Jednotě

 

Předtím, než je uvedeme v činnost, bude Světová Rada samozřejmě schvalovat a podílet se na rozvíjení všech hlavních nových globálních iniciativ. Poté, co země ve Světové Radě dosáhnou shody pro jejich zavedení, přejdeme do fáze „vnitřního závazku k rozhodování v Jednotě“.

Co když Republikový koordinátor cítí, že jeho země nemá dostatek zdrojů k uskutečnění své úlohy v rámci globální iniciativy? Potom ho vybídneme, aby pro pomoc oslovil jiné země a kolegy Humanity’s týmů z celého světa. Naším záměrem je, aby toto začalo fungovat!

Za tímto účelem Prohlášení dále navrhuje strukturu s jasně danými odpovědnostmi pro koordinaci a dohled nad aktivitami a záležitostmi hnutí. Naše Správní Rada vydává závěry, které vedou a ukotvují Humanity's Team. Celosvětový koordinátor s pomocí Koordinátora funkčních a pracovních týmů řídí a dohlíží na činnosti hnutí, přičemž se řídí konečnými rozhodnutími. Regionální koordinátoři uskutečňují svoji odpovědnost v každém ze šesti, námi vytvořených mezinárodních zeměpisných regionů a Republikoví koordinátoři nesou odpovědnost ve svých zemích.

Nejdůležitější iniciativy a rozhodnutí hnutí jsou projednávány a schvalovány souhlasem Koordinačního pracovního týmu, složeného ze světových koordinátorů. Významnější iniciativy globálního významu jsou projednávány a schvalovány souhlasem Světové Rady, složené z republikových koordinátorů a členů celosvětového týmu.

Republikoví koordinátoři z celého světa posuzovali Prohlášení o Směřování se svými pracovními týmy, takže si každá země mohla vyjasnit podstatné i podrobnější body tohoto Prohlášení. Předtím, než se prohlášení odsouhlasilo, vedla se o něm ve Světové Radě velká diskuze. Z diskuze vznikl 27-stránkový dokument, takže si tento dialog otázek a odpovědí mohl projít každý republikový tým, aby si objasnil cestovní mapu, kterou jsme pro Humanity's Team vytvořili v rámci dalšího postupu.

Pokud máte zájem si tento materiál prohlédnout, kontaktujte, prosím, svého Republikového koordinátora. Určitě ho rád s vámi bude sdílet. Jestliže vaše země nemá v současnosti koordinátora, obraťte se, prosím, na vašeho Regionálního koordinátora pro danou geografickou oblast.

Před chvílí jsem se zmínil o závěrech cílových prohlášeních Humanity's Teamu, vytvořených naší Správní Radou. Jsou důležitá, a tak je zde uvádím:

-         Humanity’s Team je aktivní, koordinované duchovní hnutí s celosvětově jednotnými a jednotícími programy (beroucí v úvahu společenské a kulturní odlišnosti)

-         Humanity's Team vždy vytváří prostor pro vývoj Nové Duchovnosti

-         Humanity's Team je otevřený a transparentní ve svých operacích a finančních záležitostech

-         Humanity's Team vždy funguje s vědomím toho, že Všichni Jsme Jeden Celek

-         Humanity's Team využívá Pět kroků k dosažení Míru jako zásadu jednání ve všem, čím jsme a co děláme

-         Humanity's Team je HNUTÍ (za Občanská Práva Duše)

Je mi jasné, že jsme se za dva uplynulé roky nevyvinuli tak úplně, jak to požadují zmíněná prohlášení, protože jsme neměli pevné nasměrování a strukturu s jasnou odpovědností.

Světová Rada a Já věříme, že jsme nyní vzali osud pevně do svých rukou. Humanity's Team vyzývá ty, kdož sdílejí vizi a souzní s naším Prohlášením o Směřování, aby se k nám připojili. Cítíme, že mnoho lidí bude nadšeno a povzbuzeno, když uvidí, jak směle a odvážně postupujeme dále. Neale Donald Walsch, tvůrce Humanity's Teamu, se několikrát vyjádřil, že problémem v našem světě je skutečnost, že to, co je občanské, není organizované, a to, co je organizované, není občanské. To se nyní mění. To, co je občanské, stává se organizovaným!

Samozřejmě, že Prohlášení o Směřování není „Odpověď.“ Jak víme, naše cesta není lepší, je pouze jiná. Pokud vy, nebo kdokoliv jiný nesouzní s Prohlášením – a dovedeme si představit, že někteří lidé nemusejí – vyzýváme Vás, abyste řekli svou pravdu. Také Vás vybízíme, abyste vytvořili jiné formy organizace, doplňující se s Humanity's Teamem, se kterými se můžete upřímně a hluboce ztotožnit.

Ať je to, jak chce, všichni jsme jeden celek.

Plánovací setkání Světového Týmu

 

Další zpráva hovoří o tom, že se spolutvůrci ze Světového Týmu sešli blízko San Francisca v Kalifornii (USA) v říjnu tohoto roku, aby znovu přehlédli a rozvinuli plány pro naše globální iniciativy. Pro část setkání jsme pozvali i řídící poradenskou firmu Adizes Institut (AI), aby pár dní řídila náš organizační proces a nabídla zdroje a nástroje, které pomohou docílit optimální a jedinečné kreativity.

Poté, co jsme si uvědomili náš pokrok, obdrželi jsme od AI určité doporučení, a sice že jedním z klíčových prostředků je poskytnutí autority k vedení, které se prolíná napříč celým hnutím – od světové po regionální, republikovou a lokální úroveň. Je to z důvodu toho, že HT se nachází v procesu raného růstu, přesněji řečeno je na začátku dětské fáze. AI sdělili, že vedení musí zesílit, pokud jsme s to růst v plné odpovědnosti k naplňování naší vize.

Prohlášení dává autoritu našemu vedení, což bylo uznáno každým spolutvůrcem, který se zúčastnil plánovací schůzky. Ukončili jsme ji vyjádřením velkého nadšení pro naši vizi a plány! O iniciativách a programech budeme dále informovat v budoucích zprávách z Nexusu.

 

Plánovací schůzka v Západní Evropě

 

Téměř okamžitě po setkání v Kalifornii se mnoho z nás vydalo na plánovací setkání HT západní Evropy do Normandie ve Francii, kde jsme se sešli v této sestavě:

Duysal Askun – koordinátorka funkčních a pracovních týmů, Lynn Launer – konzultant pro speciální projekty HT a člen Správní Rady, Stefano Russo – koordinátor pro Itálii a člen celosvětového HT, Georgie Lockett – koordinátor pro Wales a člen celosvětového HT, Phillippe Pasqualini - geografický koordinátor pro Západní Evropu, Nicole Aknin – koordinátorka pro Francii, Claudie Christine Pieper – koordinátorka pro Německo, Maria Ribeiro Ferreira – koordinátorka pro Portugalsko, Ejvind Jacobsen – koordinátor pro Dánsko, Philippe Demarco – koordinátor pro Belgii, David Kirby a Zozo Endacott – koordinátoři pro Anglii.

 

Hovořili jsme o celosvětových a regionálních kampaních, událostech a akcích. Setkání jsme skončili s jasnou vizí dalších kroků v západní Evropě. Čas strávený pohromadě nás všechny velmi posílil a nabil energií.

Jménem nás všech hlavních koordinátorů děkuji každému z vás na celém světě za neocenitelné příspěvky a podporu Týmu lidstva a lidskosti. Možná se Bůh tak skvěle vyjadřuje skrze Vás!

 

S veškerou svojí láskou

 

Steve Farrell

Celosvětový koordinátor

 

P.S. Humanity´s Team je připraven na významný růst. Tento růst zahrnuje značné rozšíření našeho působení ve světě. Jestliže činnost, kterou konáme, s Vámi souzní a přejete si podpořit tento nový růst, můžete s námi sdílet Vaše finanční prostředky, a to formou buď každoměsíčního daru nebo jednorázové pomocí. Vaše dary brzy použijeme. Jménem nás všech z HT Vám děkuji za Vaše případné sdílení.


 

Západoevropské týmové setkání ve Francii

 

Drazí přátelé,

 

       rád bych s Vámi sdílel několik myšlenek v souvislosti s nedávným setkáním HT ve městě Cabourg, které leží v překrásném francouzském kraji Normandie.

       Mnozí z nás dorazili do Cabourgu už v pátek 21. října, a to s tím, že se zdrží až do úterý 25. října. Jacques Schecron a Nicola Aknin nás pozvali k účasti na jejich Velkém Festivalu, který se konal v pátek, v sobotu a v neděli. Festival byl naplánován dlouho dopředu, přičemž ho zorganizovala ve Francii vzniklá Asociace pro ZnovuVytvoření.

       Byla to úžasná akce se spoustou témat týkajících se Nové Spirituality a s mnoha účinkujícími. V jedné chvíli jsme byli pozváni na jeviště, abychom 300 lidem pověděli o HT. Mimo mě tam byli Duysal Askun, Lynn Launer, Maria Ribeiro Ferreira, Philippe Pasqualini, Stefano Russo, George Lockett a Philippe Demarche. Jacques a Nicole zařídili simultánní tlumočení do angličtiny pro anglicky mluvící členy naší skupiny a rovněž do francouzštiny, když jsme mluvili do sálu anglicky.

       Naše západoevropské setkání HT začalo v pondělí ráno a vyvrcholilo v úterý odpoledne. Ještě se k nám přídali Claudia Christiane Přeper, Ejvind Jacobsen, David Kirby a ZoZo Endacott.

 

Nový svět vytváříme Společně

 

       Naše HT setkání jsme začali hovorem o světě, který vytváříme společně tím, že si vybíráme následovat Prohlášení o Směřování Týmu Lidstva. Řekli jsme si, že prostřednictvím naší světově koordinované akce budeme klást důraz na naše spojení a jednotu s Bohem, lidstvem a veškerým životem. Celý svět bude svědkem toho, že primární hodnotou je Život Sám o Sobě ve své nádherné různorodosti. My v Týmu Lidstva se budeme držet jednoty a spojení s veškerým životem, což je základní princip Nové Spirituality, a aplikací této zásady v každodenním životě, a to od planetární po obecní úroveň. To bude naše řídící etika.

       Jelikož se systém víry obrací k tomu, aby odrážel tuto skutečnost a hojnost, zdroje se ještě více rozšíří a všeho bude dostatek. Sdělili jsme si, že lidstvo spatří plno darů, které si přirozeně budeme vyměňovat, abychom žili svobodně a radostně. Naše prostředí bude vytvářeno na celistvé nové úrovni a ukotveno péčí a odpovědností. A přijdou další a další plody. Děti na této planetě zdědí zářivě jasný, nový svět!

       Toto bude možné, protože vidíme, že když se všichni dohromady sjednotíme, staneme se částí něčeho vyššího než jsme my všichni! Toto je ústřední téma, se kterým jsme se ztotožnili při odsouhlasení Společného Prohlášení. A věříme, že tak, jak si vyjasníme obraz toho, co vytváříme ve světě, stále více a více stejně naladěných a energizovaných lidí se k nám přidá. Lidé čekají na občanské organizace!

       V průběhu normandského setkání jsme také mluvili o dalších společných krocích a rozhodli jsme se, na co se zaměřit. Jestliže druzí kladou důraz na své individuální pozice, my se v této chvíli rozhlížíme v globálním měřítku. Čas debat o tom, jak upevnit nebo ospravedlnit Společné Prohlášení již skončil. Na tom jsme se jasně shodli a jsme přesvědčeni, že další hovory o něm by byly kontraproduktivní a nezdvořilé. My už na něj plynule navazujeme.

 

Rozvíjíme plány v Jednotě

 

       Přijali jsme ho a nyní začínáme jednotně rozvíjet plány, které ho budou – a to na obecní, národní a celosvětové úrovni – podporovat. Jednotlivé komunity a země mají samozřejmě svobodu k rozvíjení svých plánů zaměřených na Novou Spiritualitu; vždy jde o to, které cítí, že jsou pro ně účinné a vhodné.

       Poté, co jsme se společně dohodli na hlavních iniciativách v globálním měřítku, se všichni zavazujeme k tomu, abychom tento úkol naplnili. Pro mnoho z nás je to velmi vzrušující, neboť můžeme ihned pocítit sílu kolektivní akce na celosvětové úrovni. Máme radost z toho tvořivého potenciálu, který se před námi otevírá.

       Naše Společné Prohlášení hovoří o Vnitřním závazku v Jednotě a plné účasti na celosvětových iniciativách, takže o tomto jsme také debatovali. Vnitřním závazkem se zde rozumí to, že když se společně domluvíme na nových hlavních iniciativách, povstaneme a příslušné kroky celosvětově uskutečníme.

       V Normandii bylo několik nedorozumění k tom, jak tohle bude prakticky fungovat, takže si o tom nyní krátce pohovoříme. V praxi to znamená, že každá země se bude co nejlépe snažit o začlenění globálních iniciativ do svého národního programu. Budou-li mít některé země nedostatek zdrojů, otevřeně to mohou sdílet, aby jim jednotně pomohly ostatní země světa. Každá země se sjednotí, aby pomohla té druhé, čímž budeme moci globálně začlenit tu nejlepší energii do našeho programu.

       Záměr Společného Prohlášení je takový, aby země po celém světě jednaly v jednotě. O tomhle je Společné Prohlášení. Říká se v něm, že když se jednou společně shodneme na světové akci, všichni z nás se jednotně zavazujeme podpořit, organizovat a následovat příslušnou věc, a to se vzájemnou důvěrou a respektem, protože toto je způsob, jakým chce Humanity’s team přispět k rozšiřování Nové duchovnosti na světě. 

Už jsme zažili, že s omezenou podporou přichází i omezený úspěch. Naproti tomu víme, že s celosvětovým nasazením můžeme uskutečnit významné pokroky.

 

 

Význam vnitřního závazku

 

Skotský filozof, spisovatel a horal William Hutchinson Murray napsal:

 

„Pokud jde o všechny iniciativy a tvůrčí kroky, je zde jedna základní pravda, jejíž opomenutí ničí všechny nápady a skvělé plány:

Když se daný okamžik vnitřně zaváže sám sobě, Prozřetelnost se rovněž dá do pohybu. Všechny akce se dějí proto, aby pomohly něčemu, k čemu by jinak nikdy nedošlo. Celý sled událostí se odvíjí z rozhodnutí, přičemž jde o řadu nevídaných dějů včetně materiální části, o které by se člověku ani nezdálo, že kdy může přijít.

Naučil jsem se hlubokému respektu ze slov Goetheho:

Cokoli můžeš udělat nebo o čemkoli můžeš snít, udělej to!

Smělost má ducha, kouzlo a sílu sama v sobě.“

Z knihy „Skotská himalájská expedice“ (1951)

 

       Když mluvíme o duchu, kouzlu a síle, chystám se s Vámi sdílet pár posledních novinek od koordinátorů z různých zemí, protože v nich došlo k jedinečných prožitkům. Každý koordinátor představil celé skupině klíčové iniciativy příslušné země. Můžete si představit, jak inspirující byla celková prezentace!

 

Zprávy z Evropy

 

Maria se plně věnuje vyjádření Nové Spirituality a společně se svým pracovním týmem spolutvůrců integruje řadu vynikajících vzdělávacích programů v různých formách v Portugalsku. Vedle jiných iniciativ začala fungovat i HT kavárna s tématy NS, kde se mohou setkávat příznivci HT z celé země. Maria rovněž souhlasila, že se přidá k 75 dennímu kurzu NDW, který inicioval Mark Mezera.

 

Díky Ejvindovi se dánský tým zvětšil ze dvou na dvacet týmáků, kteří začali energicky působit ve své zemi. Jejich vřelý, akční a smysluplný přístup nás ohromil do té míry, že jsme přejmenovali i náš týmový koordinační program podle dánské vzoru „péče o tým“ J

 

Claudia z Německa našla sponzorského dárce, který bude podporovat její koordinační činnost v zemi, kde je více než 300 příznivců HT. Koordinovat takovýto tým je činnost na plný úvazek, ve kterém se Claudia a její přátelé z týmu ve spolupráci ze světovým týmem snaží rozvíjet v Německu řadu inovačních vzdělávacích programů. Jejich studijní skupinky mají silný potenciál a hodlají se v budoucnu zaměřit na rozvíjení společných programů.

 

 

George, světový koordinátor marketingového HT a koordinátor pro Wales, vytvořil silný tým a cestuje napříč zemí, aby se setkával s příznivci HT a diskutoval o nových iniciativách. Brzy se vzdá své pozice republikového koordinátora, aby se mohl věnovat plně marketingové funkci v rámci Světového týmu.

 

Jacques a Nicol vytvořili silné studijní skupinky ve Francii, které se na podzim zúčastnily Velkého Festivalu s podtitulem „Jiný Způsob Lásky“. V Paříži také otevřeli Evropskou školu Aplikovaných filozofií a psychoterapie, která se zaměřuje na mnoho témat Nové Spirituality. Přejeme si, aby jejich úsilí pokračovalo i příští rok pro další ročník festivalu.

 

Philippe, který sídlí rovněž v hlavním městě Francie, pomáhá s vytvářením webových stránek francouzského HT. Bude koordinovat některé naše další HT akce jako např. „Oslava Života“, včetně globálních kampaní, které se brzy objeví. Také začal dvakrát měsíčně vydávat zpravodaje HT pro Západní Evropu.

 

David a ZoZo aktivně znovu vybudovali anglický HT po odchodu koordinátory Toni v minulém roce. Mají velice zodpovědný tým v Londýně. Zanedlouho budou instalovat telefonní linku, aby je zájemci mohl snadno kontaktovat. Je zde několik skupinek NS, se kterými se David a ZoZo zamýšlejí sejít na téma HT v nejbližší době.
  

Jádrem činnosti HT v Belgii zůstává Philippe, který je v pravidelném kontaktu s lidmi ze skupinek NS. Jelikož postupujeme na další úroveň jako hnutí, Philippe s námi sdílel myšlenku nového belgického koordinátora, který se zaměří na naše nové aktivity. Souhlasil, že s námi zůstane a pomůže nám s prací do té doby, co nalezneme nového koordinátora pro tuto zemi.

 

Děkuji Vám Všem!!!

 

Mé díky Jacquersovi, Nicole a Philippovi za jejich vřelé pohostinství ve Francii, každému koordinátorovi za to, že si udělali skok z nabitého pracovního programu, a Duysal, Lynn, Stefanovi a Georgeovi za jejich vnitřní závazek, moudrost a vyjádření srdcem při této významné schůzce.

 

Se vší Láskou:

Steve
Aktuální zpravodaj Humanity´s Teamu

Drazí přátelé, členové Humanity’s Teamu,

Doufám, že se Vám tento náš celosvětový magazín Humanity’s Team líbí. Od příštího měsíce bychom ho chtěli vydávat každý měsíc.

Co v něm můžete očekávat:

  • novinky o dění Humanity's Team z celého světa (ukázka je už v tomto čísle v sekci “Stručné zprávy ze světa”)
  • profily koordinátorů Humanity's Teamu 
  • pozvánky na akce hnutí Nové spirituality po celém světě
  • překlady v několika jazycích (toto číslo je k dispozici ve španělštině, francouzštině, němčině a ruštině)
  • obsah k dispozici na webu a prostřednictvím e-mailu
  • a mnoho jiného

Co byste si přáli v našem zpravodaji najít Vy? Napadá Vás pro něj nějaké vhodné jméno? Hledáme novinky ze světa, máte nějaké, které byste s námi rádi sdíleli? Napadají Vás nějaké další inspirující nápady nebo jiné způsoby jak nám pomoci? Prosím dejte nám vědět e-mailem na adresu news@humanitysteam.org.

Věříme, že je přínosné a důležité jak pro celé hnutí, tak i pro každého, kdo je do něho zapojen, aby věděl o aktivitách na úrovni národní i celosvětové. Nejen jednoduše pro to, abychom byli o nich informováni, ale především proto, abychom se navzájem posilovali ve svém pocitu jednoty.

Jak pronesl Dalajláma 25. září tohoto roku k asi 36 000 lidí na Rutgers University v New Jersey ve Spojených Státech: “Toto je nová realita: “my” a “oni” už více neexistují – jsme pouze ´my´.”

Drazí přátelé, je stále více vidět, že teď je náš čas. Od Severní Ameriky po Afriku, od Jižní Ameriky po Evropu a od Asie po Oceánii, z titulků v novinách je stále více znát, že náš svět si přeje změnu, přeje si jednotu – a vyzývá nás a hnutí jako je to naše, abychom se této vzrušující příležitosti chopili. Vyzývá ty, jež mají odvahu a vizi, aby pomohli umožnit každému poznat, vyjádřit a naplnit to, čím skutečně je!

Naším záměrem je, aby tento magazín byl mezi mnoha součástmi Humanity's Teamu, reagující na tuto výzvu. Součástí, která zde bude, aby naši společnou odpověď podpořila. Proto rozšiřujeme náš tvůrčí tým a zveme každého z Vás, aby se na jeho vývoji aktivně podílel.

Samozřejmě, náš zpravodaj je pouhým začátkem. V nadcházejícím roce se stane součástí větší, interaktivní komunikačního sítě, která nám umožní vzájemné sdílení na lepší úrovni. Pokud byste se chtěli stát dobrovolníkem v našem magazínovém týmu a aktivně se podílet na tvorbě této komunikační sítě, prosím kontaktujte nás na news@humanitysteam.org.

Děkujeme Vám za Vaši podporu, těšíme se na spolupráci a Vaše novinky z dění v Humanity’s Teamu.

Bůh Vám žehnej

 

Gerry Harrington and Brandon Klayman

Koordinátoři celosvětové komunikace

 

Stručné zprávy ze světa

BUENOS AIRES, Argentina -- Humanity's Team Argentina se stane členem vizionářského organizačního výboru, který vytvoří Mírovou radu v argentinském Ministerstvu zahraničních věcí. Mírová rada bude, podle rozhodnutí Argentinského velvyslanectví, hledat způsob jak v Argentině rozvinout “mírovou kulturu”.

 

SAN JUAN, Portoriko -- Humanity's Team byl na “Portorickém Lidském fóru”, mezinárodní konferenci konané 8.-11. prosince 2005, reprezentován Gerry Harringtonem, koordinátorem pro celosvětovou komunikaci. Událost s podtitulem “Síla jednoty, spojující zárodky Nové Humanity”, je sponzorována Aliancí pro Novou Humanitu. Gerry se podle webových stránek setkal s klíčovými vůdci Aliance a prezentoval Humanity's Team. Konference hledá cestu, jak se spojit s jedinci a organizacemi, které si přejí vytvořit “nový příběh, který nás spojí a dovede k úsvitu nové civilizace”. Pro více informací navštivte www.anhglobal.org.

 

ELORA, Ontario, Kanada – Několik desítek členů týmu a duchovně uvědomělých návštěvníků z východní poloviny Kanady a Spojených Států se zúčastnilo prvního shromáždění kanadského Humanity's Teamu v krásném venkovském hostinci. Událost přilákala půl tuctu vnějších referentů, kteří nabídli semináře, ukázky tance a zpívání, a stejný počet referentů HT, kteří mluvili o kanadských a mezinárodních iniciativách. Více na www.faithintherockies.com/eventinfo.html.

 

MADRID, Španělsko -- Equipo Para la Humanidad Espańa se podle zakládajícího koordinátora Jorge Lomara povedlo přilákat spousty návštěvníků na akce spojené s volnými veřejnými přednáškami, což je záměrem týmu. Návštěvníci se poté často připojují k studijním skupinám Nové Spirituality. Studijní skupinky se schází v Madridu a v Barceloně. Jorge, webový designér, se stará o aktualizaci webových stránek země a sdílí stránky také s HT latinskoamerických zemí. Tým také vytváří brožurku a spolupracuje se španělským nakladatelem Neala Donalda Walsche na zahrnutí vložených textů Humanity's Teamu v jeho knihách.

 

TRIESTE, Itálie -- Humanity's Team Italia formuje funkční týmy po celé zemi a dostává se také do italsky mluvících částí Švýcarska. Tak nás informoval celosvětový koordinátor týmů aktivistů a zároveň koordinátor italského HT Stefano Russo, který plánuje posílení růstu týmu prostřednictvím cest po zemi, pořádáním workshopů a organizací skupin. Studijní skupinky teď existují v sedmi městech.

 

AMSTERDAM, Netherlands – Více než 600 lidí navštívilo soukromé sezení Neala Donalda Walsche o víkendu 21. až 23. října 2005. Humanity's Team Nederland byl skvěle reprezentován, odpovídal na otázky o rozvoji a pomáhal zaujatým lidem stát se členy týmu a najít si v něm roli, ve které mohou vyjádřit své nadšení. Velmi početně rostou studijní skupiny Nové Spirituality: nyní se podle webových stránek HT Nederland, www.humanitysteam.nl, v hustě obydlené zemi schází v 19-ti městech.

DELSBO, Švédsko – několik členů místního Humanity's Teamu se 20. listopadu zúčastnilo přátelského setkání v Německu spolu s dalšími z Dánska, Velké Británie a Holandska. HT je ve Švédsku nyní oficiálně registrován jako nezisková organizace a má nové interaktivní webové stránky, www.humanitysteam.se. HT je veden 17-ti koordinátory zaměřenými na různé oblasti, kteří se osobně setkávají několikrát ročně.

OSLO, Norsko -- Humanity's Team zde plánuje začít poskytovat kurzy Nové Spirituality, které by pomáhaly lidem v jejich každodenním životě vyjadřovat a prožívat jejich nejkrásnější verzi sama sebe. Vedle fungujících studijních skupin HT Norsko už organizuje i jiné besedy, na kterých členové i lidé mimo HT diskutují a meditují nad tématy Nové Spirituality. HT zde má téměř 300 členů a sedmičlenný koordinační tým.

VÍDEŇ, Rakousko -- Humanity's Team zde má pět studijních skupin a právě hledá inspirované a nadšené osobnosti, které by se chtěly ujmout funkce koordinátorů. Dle současné koordinátorky Moniky Dornbush jsou Rakušané lidé velmi duchovně založení, ale mnoho z nich se bojí hnutí, které by mohlo změnit jejich nejhlubší kulturní návyky a přesvědčení. Rakousko také v říjnu hostilo přednášku Neala D. Walsche.

KIŠINĚV, Moldávie – zájem o pravidelné studijní a jiné skupinky Nové Spirituality v hlavním městě roste. Regionální koordinátorka HT pro Východní Evropu Steliana Burlacu také každý den překládá zprávy z celosvětové sítě Nové spirituality (www.newspirituality.org) a zveřejňuje je na internetu, což místní velmi vítají.

VARŠAVA, Polsko -- Humanity's Team zde má prvního koordinátora, Alexandru Kacprzakovou (kralka11@yahoo.pl), která se v červnu zúčastnila mezinárodní konference HT na Bard College v USA. Její dojmy z tohoto setkání měly v Polsku silnou odezvu. Alexandra také spoluorganizovala přednášku Neala D. Walsche v říjnu a v současnosti vede dvě místní skupiny HT.

NAIROBI, Keňa -- Humanity's Team pracuje na registraci dosud neformálně vedené školy založené na principech Nové Spirituality. V současné době škola plánuje postavit novou budovu a dokončit stravovací prostory pro žáky a učitele. Žáky povětšinou římsko-katolického vyznání bude nově vyučovat principy Nové Spirituality člen HT Polsko, který je zároveň bývalým knězem. 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist