tvoříme svobodný prostor

Duchovní aspekty peněžního systému

19.03.2009 14:02

 

Duchovní aspekty peněžního systému minulosti, současnosti a budoucnosti

Vlasta Čudanová

 

Obsah:

 

 • Peníze jako symbol životní energie ze vzájemné tvůrčí výměny


Peníze jsou symbolem životní energie, kterou si vzájemně vyměňujeme a životní energie, kterou využíváme jakožto výsledku služeb, jež poskytujeme společnosti (vesmíru).

Jiný výraz pro peníze je „měna“ (currency), což rovněž poukazuje na proudící podstatu energie. Slovo currency pochází z latinského slova currere, což znamená „běžet“, či proudit.

Když tedy zastavíme cirkulaci peněz – zabraňujeme přítoku peněz do našeho života v této realitě, bráníme v proudění životní energie, kterou peníze prezentují.

Aby k nám energie proudila, musíme se starat o její cirkulaci. Peníze tedy musí téci jako řeka, jinak proud začne stagnovat, shlukovat se a podkopávat svou hodnotu vlastní silou. Stejně jako když necirkuluje energie v našem těle, kdy dochází nejprve k únavě, později k nemoci.

 

Jeden z vesmírných zákonů je zákon „Dávání a braní“. Dávání a braní jsou různé aspekty energetického toku. Jestliže zastavíme tok kteréhokoliv z nich, pak narušujeme vesmírný zákon a narušujeme tak harmonické fungování vesmírné inteligence (společenský rozvoj).

 

 • Peněžní tok v minulosti – peníze jako směna

 

V minulosti tok peněz (dávání-braní) fungoval zpočátku jako směna. Tedy výměnou výrobku či služeb za nějaké obecně uznávané materiální kapitálové hodnoty (zlato, pěkné kameny, jiné kovy, korálky).

Protože životní energie proudila, rozvíjel se jak tvůrčí potenciál, tak i peněžní systém. Lidé začali spolupracovat na větších „projektech. Vzrostla nutnost uzpůsobit peněžní systém tomu, že byla potřeba vytvořit nějaký společně uznávaný symbol ohodnocení tvůrčí činnosti řemeslníků, výrobků, služeb, které byly účastny na těchto projektech. Také bylo nutné na tyto novodobé „investice“ urychlit směnu peněz, bez toho, že by investor musel celé dílo už hned směnit za jiný produkt, už nebylo pohodlné nosit sebou hromady zlatých mincí a platit s nimi. V tu dobu se začaly hromadit první „peníze“ ve formě zlatých mincí v místech, kde byly chráněny před zcizením. Proto vznikly první úschovny „peněz“ kovových, zlata, pytlů s osivem, atp. a vydáno potvrzení o tom, že dotyčný má v úschovně tuto hodnotu symbolu „peněz“. Vznikl první cenný papír. Posléze tak vznikly papírové peníze a bankovní domy, kde bankéř uchovával hodnoty ve zlatě a dotyčnému za to vydal papírové peníze v hodnotě, která kryla i službu za náklady na úschovu hodnoty vyjádřenou na papírové bankovce, obecně nazvané peníze – měna.

Tento systém zrychlil tok dávání-braní, rozproudil životní energii, umožnil rozvoj techniky, vědy a další oblasti lidské tvořivosti.

 

 • Peněžní tok v současnosti – peníze jako dluh


Současně s tím, jak rostla životní energie prouděním symbolu této životní energie, tedy peněz, začala vzrůstat připoutanost lidí k tomuto symbolu. Ať už bankéřů, tak těch, co se peníze snažili hromadit (viz Moliérův Lakomec), anebo těch, co se báli, že o peníze přijdou, anebo těch, co peníze považovali za to nejdůležitější na světě. Tím byl narušen vesmírný zákon Nepřipoutanosti .

Z porušování zákona Nepřipoutanosti začalo nové zotročování lidí (zotročování připoutaností a strachem z toho, že o symbol hojnosti přijdou). Tak se ti, co měli banky spojili a vymysleli systém, jak se „pojistit“ před ztrátou onoho drahocenného symbolu – peněz. Začali využívat toho, že rozvoj techniky vytvářel naléhavou potřebu peněz na nové a nové investiční i neinvestiční projekty. Vznikl systém pro exponenciální nárůst peněz z půjčování. A to tak, že bylo půjčováno tolik papírových peněz, které devíti násobně fiktivně vyjadřovaly skutečnou hodnotu, kterou byly podloženy úložkou zlata v bance. Tedy 100 dolarů už nebylo ze 100 % kryto nějakou hodnotou, nýbrž jen z 10 % (10 dolarů) a zbytek 90 % (90 dolarů) byla fikce s tím, že kdyby si střadatelé přišli vybrat své hodnoty (zlato, drahé kameny atd.), tak by si bankovní ústav půjčil od jiného bankovního ústavu na oněch 90 % nekryté hodnoty peněz. Co z toho bankéři měli? Možnost půjčovat něco, co vlastně nemělo hodnotu, ale oni si za to účtovali „poplatek“, tedy z hodnoty (z oněch fiktivních 90 dolarů), kterou neměli ve své správě, neboť ta hodnota byla vymyšlená. Tak zakryli lichvu, která se tomu rovnala. Právě toto způsobilo exponenciální růst dluhu (obsaženého v papírových penězích) a současně snadno vydělaných peněz (z papírových peněz). Na tomto dluhu se převážně nevědomky začali podílet všichni, kdo takto znehodnocené peníze užívali, aniž věděli, čím ty peníze jsou kryty, respektive nekryty.

A protože tento systém byl založen na lži = dluhu, nezbývalo, než v roztočené spirále dluhu pokračovat (jinak by došlo k panice, lidé by vybrali své „hodnoty“ ze všech bank a bankéři by zkrachovali a s nimi i celý společenský systém). A tak se vytvářel postupně zcela neprůhledný současný peněžní systém. Vznikl trh s cennými papíry, spekulace, ke které přizvali bankéři i ostatní lidi a systém peněžní se začal tak zamotávat, že už nemuseli mít bankéři strach, že bude jejich fikce nejen odhalena, ale i potrestána. Dnes už nikdo vlastně neví jaká je skutečná hodnota peněz. Nebo ví?

Opět byl narušen vesmírný zákon Dávání a braní. A současně se lidé začali zotročovat sami Připoutaností k penězům. V celospolečenském systému došlo tedy k narušení vesmírné inteligence a tím i umožnění takových důsledků jako jsou krize, světové války a chudoby a revoluce.

Proto není s podivem, že s nárůstem peněz jako dluhu dochází ke stagnaci tvořivosti lidí, všechny velké vynálezy byly vynalezeny do 19-tého století a na počátku 20-tého století. Navíc dochází ke stagnaci duchovní energie. Vznikají společenské systémy zaměřené především na konzum. Narušením zákona Dávání a braní ovšem dochází i k tomu, že musíme více dávat, více pracovat jen pro to, abychom mohli více konzumovat. Energie se nikam neztrácí, jen se kumuluje v bankách. Všichni však s každou spotřebou umožňujeme, že vzrůstá dluh. Jsme jako veverka v kole, která čím více šlape, tím rychleji pak musí ještě šlapat, ale to šlapání ji nepřináší žádný užitek, ten užitek má z roztočeného kola jen ten, kdo přinutil veverku šlapat. To jsou ti, co stojí na vrcholu pyramidy tohoto společenského systému. Zdánlivě to vypadá, že jsou to vyvolení. Ale protože jedni nutí druhé dělat to, co není jejich pravým účelem, ale vtažením do systému jim nic jiného nezbývá, tak vzniká na obou stranách pocit nenaplněnosti (z honby za něčím, co je falešné, jako ty papírové peníze).

Lidé zaměřeni na konzum a oddělující se od vesmírných zákonů jsou čím dál tím více unavenější (a je jedno zda ti nejbohatší, či chudší), čím dál tím více odtrženější od přírody, místo skutečných hodnot vyznávají falešné hodnoty. To vše je způsobeno penězi – jako dluhu na úrovni duchovní, neboť tvůrčí energie byla tímto způsobem zfalšována. Zfalšována ve smyslu, že nepodporuje aby duchovní potenciál člověka mohl materializovat v naší realitě.


Projevuje se tak další vesmírný zákon, který napravuje porušování ostatních vesmírných zákonů a to je zákon Karmy. Každá ekonomická krize, i ta dnešní krize má své příčiny a důsledky. Vlády a jejich zástupci horečně se snaží napravovat a látat stávající systém, ovšem důsledků a příčin jen v úrovni, která je materiální. A tak se bude opakovat zase buď války, nebo revoluce, do doby, než tato krize začne být řešena na úrovni spirituální. Úroveň spirituální by měla procházet všemi oblastmi lidské společnosti.

 

 • Peněžní systém v budoucnosti – peníze jako dar

 

Krize, která nyní hýbe světem, je problémem, který je třeba řešit jak v každodenní praxi, tak pro budoucí období. Právě v tomto období bychom měli využít k nápravě další z vesmírných zákonů, což je Zákon nejmenšího úsilí (dělej méně-dosáhneš více:-) Tento zákon má tři složky:

 

 1. Každý okamžik je takový, jak má být

 2. Zodpovědnost – nevinit nikoho ze situace, ani sebe, ale vzít na sebe zodpovědnost za změnu toho, co se nám nelíbí

 3. Každý problém je skrytou příležitostí

 

Celá současná krize nám ukazuje na PŘÍLEŽITOST a já věřím, že jsme se už poučili a tuto příležitost nenecháme zbrojařům naplnit válkami. Věřím, že změníme systém bez obětí na lidských životech a v souladu s vesmírnými zákony. V oblasti peněžní na systém „PENÍZE JAKO DAR“

 

Ve slově Dar = the present je obsažena přítomnost. A právě přítomnost je jediná možnost, jak být napojeni z naší reality na vesmírné vědomí, to je vesmírnou inteligenci. A pokud jsme napojeni na vesmírnou inteligenci můžeme maximálně využívat dalšího vesmírného zákona, to je Dharmy, sanskrtské slovo, které znamená ÚČEL ŽIVOTA. Zákon Dharmy říká, že jsme na sebe vzali fyzickou podobu, abychom na zemi naplnili určitý účel - talent, jímž obohatíme ostatní. V každém člověku je něco, co dokáže lépe než jiní na světě a každému takovému jedinečnému vyjádření určitého nadání odpovídají nenaplněné potřeby. Setkají-li se tyto nenaplněné potřeby s vyjádřením určitého talentu, dochází k jiskření, jehož výsledkem je bohatství. Vyjádřením talentu za účelem naplnění potřeb vzniká neomezené bohatství a hojnost. Dovedeme si vůbec představit, co za bohatství by vzniklo, kdyby každý z nás našel svůj účel a možnost ho vyjádřit? Já se domnívám, že bychom brzy měli společnost, která nepotřebuje ani telekomunikační prostředky, ani léky a léčení, ani nutnost se vykrmovat, ani společnost, která potřebuje represivní složky, vlády a všechnu tu matérii kolem.

 

V podstatě by nový systém měl obsahovat MOŽNOST každému člověku projevit jeho JEDINEČNOST.

A nový peněžní systém by měl podporovat tuto možnost ENERGIÍ, která je v souladu s vesmírnými zákony.

 

 • Závěr - Peníze jako dar – ekonomický systém v souladu s vesmírnými zákony

 

Tento diskusní příspěvek je doložen návrhem jednoho z možných ekonomických systémů, kde peníze jsou jako dar a tak i tímto hledám podporu pro jeho uskutečnění, ale tak, aby systém byl v souladu s vesmírnými zákony. To jsou tyto:

 • Zákon čisté potenciality (bytí v přítomnosti, těšení se z tvořivosti, nesouzení)

 • Zákon dávání-přijímání (materiální i nemateriální, naše pravá podstata vychází z bohatství a hojnosti)

 • Zákon karmy neboli příčiny a důsledku (ve vesmíru existuje dokonalý účetní systém a všechno prochází výměnou energie „má dáti – dal“)

 • Zákon nejmenšího úsilí (Konečným stavem je, kdy člověk nedělá nic a dosahuje všeho, inteligence přírody funguje bez úsilí, bez tření, spontánně)

 • Zákon úmyslu a přání (Tam, kde je pozornost, je i energie. Kvalita úmyslu upřeného na objekt pozornosti koordinuje nekonečné množství prostoročasových událostí, jejichž výsledkem je to co si přejeme, pokud jsme dodrželi ostatní vesmírné zákony)

 • Zákon nepřipoutanosti (Připoutanost pramení z chudoby vědomí, neboť se vždy vztahuje na symboly. Odpoutání je synonymem pro bohatství vědomí, protože tam, kde je odpoutání, je i svoboda tvoření)

 • Zákon Dharmy – účelu života (zkráceně, je to služba v lidstvu v souladu s vlastní jedinečností).

Jako pokračování tématu tohoto diskusního příspěvku by mohlo být i vize, jak by měl vypadat společenský systém, aby každému člověku byl vytvořen časoprostor pro naplnění jeho účelu. Včetně určení dopadů na takový společenský systém.


v
 Brně, dne 2.3.2009 vypracovala Ing.Vlasta Čudanová


Použité podklady:
 

a) Deepak Chopra, dílo: Sedm duchovních zákonů úspěchu (praktický návod k naplnění svých snů)

Vydavatel Pragma

b) Peníze jako dluh, video: https://video.google.com/videoplay?docid=-5235132603609670233

c) Důsledky „neustálého růstu“, video : https://video.google.com/videoplay?docid=8527248226048886347

d) Pozemšťané, video: https://video.google.com/videoplay?docid=2252588966161406164

 


 

 

e4s = 4 TOWERS obchodování s informacemi = Experience+Bourse+Fashion+Store

Experience: V této věži ukládány informace o produktech, službách, receptech, zkušenostech, dílech

Fashion: V této věži jsou informace z Experience zpracovány do podoby pro uživatele

Bourse: V této věži jsou hodnoceny informace z věže Experience a Fashion na základě poptávky (vzniká tedy skutečná hodnota oceněná v měně toho kterého státu)

Store: Obchodování ať už směnné anebo jakékoliv s tím, že se střetne poptávka ze Store vůči nabídce z Experience; v Bourse se pak vytváří výše hodnoty na účtu každého, který poskytl informaci do věže Experience.

 

Aby nevznikala lichva, je třeba, aby tento systém e4s byl spravován (zcela zdarma = za poplatky daňových poplatníků) vládami té které země. V podstatě by pracovníci tvořící správu a služby pro uživatele e4s byli stejnými účastníky jako všichni ostatní vkladatelé do věže Experince.

S tím rozdílem, že by byli kontrolovatelní (omezeni pravidly).

 

Tímto způsobem bychom zamezili tomu, že jsme s peněžním systémem stále zadlužování a pomohli bychom nejvíce k tomu, aby se svět mohl rozvíjet na základě občanských práv ducha (jeho zhmotnění v tvůrčí aktivitě podporované reálným oceněním její hodnoty) a nikoliv jen občanských práv těla a mysli. Systém je stavěn na vesmírných zákonech umožňujících dosáhnout toho, co chceme v souladu s užitkem pro ostatní.

 

Celý systém je možné ihned začít uskutečňovat, za pomoci investice cca 2,5 mil. Kč (+ ze zdrojů například z dotací EU pro Lidské zdroje) jako pilotní projekt a pak ho šířit do světa. Mám celý projekt popsán ve formě kroků a dílčích projektů. Pomozte mi najít investora a změňte se mnou svět.

 

Přínosy pro účastníky systému:

 • V systému se každý může naučit jak využívat vesmírné zákony (tedy jak prospět sobě a druhým)

 • Najít svůj účel podle toho, jaký zájem bude o nabízenou činnosti, případně spolupracovat s někým, jehož projekt nás nadchne, či vykonat službu, která je nedostatková a ceněná.

 • Možnost spojovat projekty (náměty) do celých programů na inovaci společenského systému

 • Podílet se (anketami) na referendu o tom, který společenský program se bude realizovat

 • Časoprostor pro realizaci bude snadno předvídatelný pro to, že každý vloží ke své činnosti i zkušenosti o času, chybách a opatřeních proti vzniku chyb.

 • Po zapojení územního celku do tohoto systému nastane možnost zabezpečit budoucí generaci tím, že každému narozenému dítěti bude založen účet, který bude narůstat podle toho, jak brzy se naučí využívat vesmírné zákony ke svému a společenskému prospěchu současně.

v Brně, revidovala dne 2.3.2009 Ing.Vlasta Čudanová

více o systému Ber-Dej

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist