tvoříme svobodný prostor

Co děláme

23.04.2008 19:55

Proč vznikla organizace Humanity's Team?

Lidstvo je postaveno před okamžik pravdy. Jsme uprostřed skutečné krize. Právě teď. Nikoliv někdy v odlehlé daleké budoucnosti, ale právě teď. Vypadá to, že jsme skutečně na samém konci života, takového, jak ho známe. Vypadá to, že Život přinejmenším hrozným způsobem narušíme nebo ho úplně zničíme.

Důvody toho, proč se nám lidem nedaří řešit krize i hrozby konce současné formy Života jsou v tom, že se snažíme uchopit problémy na všech možných úrovních jenom ne na té úrovni, na které existují. Problém, kterému dnešní svět čelí není politickým problémem, není ekonomickým problémem, a není ani vojenským problémem. Je to problém spirituální (duchovní). Krize, které dnes lidstvo čelí, je krizí spirituální.

Zakladatelé, členové i příznivci Humanity's Teamu věří, že existuje způsob, jak situaci změnit, jak vytvořit nový svět. Stačí, když každý začneme u sebe, u našich přesvědčení o Životu a o Bohu. Z těchto přesvědčení vyplývá vše - celá naše realita. Nejdříve musíme být sami změnou, kterou bychom chtěli ve světě vidět.

Současná krize může být vyřešena pouze tím, že lidstvo dosáhne nové úrovně spirituálního uvědomění. A každý z nás může přispět k tomu, aby pomohl lidstvu pochopit, že některé z našich starých přesvědčení o Bohu a Životě již nefungují ...

Humanity's Team není jedinou cestou. Je to jen cesta jiná.


O čem je Humanity's Team?

Humanity's Team je celosvětová organizace a hnutí inspirovaná myšlenkami a poselstvími knih Hovory s Bohem do  Neala D.Walsche, který byl v roce 2003 hlavním iniciátorem vzniku Humanity's Teamu.

Humanity's Team je založen na myšlence, že svět nemusí být takový, jaký je dnes, že jednotlivci mohou současný svět proměnit - k Lásce, Harmonii a Míru.

Již nyní existuje mnoho občanských nebo duchovních skupin, které fungují nebo se formují po celé planetě. Cílem Humanity's Teamu není je duplikovat nebo s nimi soutěžit. V Humanity´s Teamu máme jiný jedinečný záměr: chceme vytvořit na Zemi místo pro Novou spiritualitu..

Prostor Nové spirituality, který tvoříme v Humanity's Teamu přispívá k proměně současných přesvědčení lidí o Životu a o Bohu. Naším cílem není boj s hladem a chudobou, nechceme napravovat sociální nespravedlnost nebo se dokonce snažit zastavit války apod. Ale věříme tomu, že změna našich přesvědčení o Životě a Bohu a znovu-nalezení jednoty automaticky skoncují s našimi hlubokými krizemi. Vidíme, že přímé aktivity za účelem změny určitých bolestivých jevů, jako jsou potravinová pomoc hladovým, vyplácení peněz chudým nebo demonstrace proti válkám, téměř vždy v dlouhodobém horizontu selhávají. Ne kvůli nedostatku dobrého úmyslu, ale protože tyto aktivity neřeší téměř nikdy podstatu věci. Neobrací se na prvním místě k faktoru, jenž je příčinou krize a který jí vytváří.  Krize našeho světa jsou důsledkem našich přesvědčení o Životě a Bohu.

Naší vizí je svět, ve kterém lidstvo prožívá jednotu.  Prostředkem, kterým vizi naplňujeme, je obnovení našeho spojení s Bohem a mezi námi lidmi navzájem. V Humanity's Teamu toho dosahujeme změnou našich současných přesvědčení o Bohu a o Životě. Právě tato přesvědčení určují naše jednaní, naši realitu, náš svět. Proměnu světa děláme tak, že měníme svá základní přesvědčení. Spiritualita, kterou v Humanity's Teamu prožíváme, rozšiřuje naše současné představy o Bohu a o Životě a právem si zaslouží název Nová.

Humanity´s Team je prostor pro šíření Nové spirituality na Zemi. Věříme, že naše rozdíly nemusí vytvářet rozdílnost a nejednotu. Naše protiklady nemusí produkovat konflikty. Různorodost našich názorů nemusí v našich životech produkovat násilí. Nová spiritualita nás učí, že EXISTUJE I JINÁ CESTA. Ale tuto cestu nenajdeme tím, že se ji budeme snažit hledat. Nalezneme ji pouze tak, že ji vytvoříme. A nemůžeme ji vytvořit tím, že zůstaneme uvězněni v našich starých přesvědčeních, ale pouze tím, že budeme otevřeni novým myšlenkám. Novým myšlenkám o Bohu a o Životě, které mohou skutečně rozzářit svět.

Zdrojem inspirace Nové spirituality nejsou pouze myšlenky N.D.Walsche nýbrž myšlenky celé řady učitelů a myslitelů z mnoha různých oborů . Jsme si vědomi, že spojeným úsilím mnoha lidí se celý proces přeměny našeho světa urychluje, proto také byl Humanity´s Team založen. Členstvím v Humanity's Teamu pak vyjadřujeme svou ochotu se aktivně a vědomě podílet na této změně. Tím, že žijeme v souladu s principy Nové spirituality, zároveň podporujeme a šíříme tato poselství.

Co chceme?

Neal Walsch popisuje v Hovorech s Bohem proces tvoření reality, který začíná tím, že si vysníme svůj život podle své nejkrásnější představy, bez ohledu na to, co nám řekli ostatní o tom, co máme od života chtít. Pak tuto svou představu sdílíme s ostatními lidmi, oni s námi zase sdílejí své představy a tak máme šanci se navzájem inspirovat, činit své představy ještě krásnější, nacházet soulad a harmonii s představami druhých. A nakonec tu představu prožijeme, najdeme sílu a odvahu materializovat jí ve svém životě. Můžeme to udělat sami, ale můžeme to udělat i společně. Tvoření reality postupuje od záměrů, od uvědomění si toho, CO CHEME, jde po cestě toho, CO DĚLÁME, k cíli toho, CO PROŽÍVÁME.

Všichni jsme jeden. To je motto Humanity´s Teamu. K prožitku jednoty pak směřuje vše, co děláme. Proto si stále klademe otázku „Co chceme dělat proto, abychom prožívali jednotu?“ A naší odpovědí je: „Chceme PROŽÍVAT lásku ve všech jejich formách, chceme PROŽÍVAT soulad, harmonii, radost, štěstí, svobodu, chceme TVOŘIT, chceme BÝT spolu.“

Co děláme?

Co v Humanity´s Teamu DĚLÁME pro to, abychom PROŽÍVALI to, CO CHCEME?

Žijeme!!! Učíme se, každý sám třeba čtením knih, jeden od druhého například v Kruzích srdce nebo společně na seminářích. Sdílíme své zkušenosti, pocity a záměry. Podporujeme jeden druhého. Scházíme se v malých neformálních skupinách,  na velkých setkáních nebo oslavách života. Pořádáme semináře a kurzy. V malých týmech pracujeme na svých projektech (překládáme, tvoříme web, atd.). V Kruzích srdce rozvíjíme své schopnosti, pronikáme k tomu, kým opravdu jsme a co chceme na tomhle světě prožít. Zpíváme, tancujeme, malujeme, píšeme, radujeme se, milujeme.

Humanity's Team je síť jednotlivců, týmů a skupinek, které spolu navzájem komunikují a spolupracují, sdílejí své nápady, myšlenky a inspiraci, spolupracují na svých projektech, na organizování setkání nebo seminářů, navzájem se podporují ve svém růstu a rozvoji. Spojuje nás vědomí, že Všichni jsme jeden (We are all one), že každý z nás svou prací přispívá ke společnému záměru, který stále tvoříme a který je průnikem záměrů nás všech. Spojuje nás důvěra v sebe sama, v druhé lidi, ve svět a v Boha. A tato důvěra nám dává pocit bezpečí k tomu, abychom byli upřímní, hlavně sami k sobě, abychom otevřeně sdíleli své pocity a záměry, abychom svobodně byli těmi, kým opravdu jsme, abychom společně tvořili svět podle našich nejkrásnějších představ.

Hmotné, společenské a psychologické bariery tohoto světa vznikají v našich myslích, ale my je můžeme zbořit. Můžeme naplnit své osobní a společné sny i sny celé lidské společnosti o jednotě, když odvážně prozkoumáme funkčnost svých současných přesvědčení o Životě, lidech či Bohu a otevřeme se novým vizím tak, aby nám naše přesvědčení pomáhalo prožívat to, co chceme. K tomuto zkoumání zveme každého, umělce, politiky, i Vás. Tím, jak propojujeme lidi, firmy nebo školy, realizujeme myšlenky Nové spirituality o společném překonání světové krize. Naším cílem je dlouhodobá udržitelnost rozvoje lidské civilizace. Chceme čistý vzduch, čisté vody a čisté vztahy. Chceme žít na planetě s nejlepšími podmínkami pro život. 

Naším záměrem je vytvářet zázemí pro práci místních týmů, pro informování a vzdělávání našich členů a příznivců, chceme budovat místní nebo komunitní centra, kde se můžou scházet a spolupracovat skupiny lidí nebo naše týmy, které budou ohnisky vzdělání nebo společenských aktivit.  Chceme být patrony i realizátory místních a regionálních projektů a akcí podporujících Novou spirituálitu.

Jsou mezi námi lidé různého vyznání, buddhisté, křesťané ale i ateisté, různost pohledů je pro nás obohacením, nikoliv překážkou. Přímým prožitkem oslavujeme spirituální rovinu člověka a tvoříme tak nový pohled na pojem náboženství.

Nejsme v tom sami.   Máme celosvětové podpůrné centrum (Global Office) se sídlem v USA. V jednotlivých zemích pak pracují národní koordinátoři, kteří se pravidelně setkávají. Spolupracujeme s Humanity´s Teamy z celé Evropy, pořádáme společné akce nebo se vzájemně navštěvujeme. Spousta lektorů z řad členů nebo příznivců HT z celé Evropy u nás měla semináře.

Humanity's Team má již několik tisíc členů po celém světě a jejichž počet neustále roste. Celosvětově je Humanity's Team sponzorován nadací Conversation with God, kterou založil N.D.Walsch, ale v České republice jsou hlavním zdrojem příjmů příspěvky členů a výnos z námi pořádaných akcí.

Žijeme Novou spiritualitu a šíříme její principy vlastním příkladem. Žijeme svůj život podle svých nejkrásnějších představ. Žijeme život tak, abychom vyjádřili jeho nejvyšší posvátnost a hodnotu.

Chcete se přidat?

Měníte své představy o Životě, Bohu a lidech? Chcete prožívat jednotu se všemi lidmi? Chápete propojenost všech věcí a lidí? Chcete podpořit nebo poznat Humanity´s Team nebo Novou spiritualitu?


Můžete začít teď hned.

V každém knihkupectví je spousta knih Neala Donalda Walshe, a přibývají další, v Čechách a na Moravě se jich prodalo už přes 300 tisíc. Chcete si nějakou z nich přečíst? Chcete poznat myšlenky, které nás inspirují?

Pokud  máte přátele, kamarády nebo známé, zkuste se jich někdy zeptat, jaký je jejich vztah ke spiritualitě. Nebo už kolem sebe máte lidi, se kterými duchovně souzníte? Můžete se začít setkávat pravidelně?

Už teď jsou na spoustě míst lidé, které Humanity´s Team a Nová spiritualita oslovily, můžete se spojit s nimi. Viz kontakty.

Nebo navštivte nějakou naší akci a přesvěčte se na vlastní oči a kůži. Nebo sami pořádáte nebo chcete pořádat nějakou akci v podobném duchu? Spojte se s námi, rádi Vás podpoříme.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist